KRAJINA

Péče o zeleň v krajině je v současné době jednou z prioritních zásahů, které by v budoucnu měly vést  ke zvýšení biodiverzity, rozmanitosti biotopů a větší ekologické stabilitě krajiny. V této oblasti se nabízíme:

  • realizaci prvků územního systému ekologické stability, údržbě či obnově významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, přírodních památek, rezervací nebo památných stromů
  • zakládání nebo obnově liniové zeleně (aleje)
  • udržovací práce na vodních tocích
  • výsadbě či doplnění interakčních prvků (skupinové či soliterní výsadby – meze, pahorky, remízky)
  • obnově zaniklých ovocných sadů
  • výsadba doprovodné zeleně vodních ploch (potoky, řeky, rybníky, vodní nádrže)