ARBORISTICKÉ PRÁCE, KÁCENÍ

Práce se stromy, včetně jejich řezu, je prací s živými organismy. U každé dřeviny je zcela zásadní posoudit řadu faktorů, na základě kterých je následně rozhodnuto, zda je či není  v konkrétním případě řez stromu skutečně nutný, a pokud ano, jaký rozsah je vhodné realizovat. Optimální druh zásahu volíme s ohledem na několik faktorů:

V oblasti arboristiky poskytujeme zákazníkům komplexní služby, které zahrnují prohlídku dřeviny,  stanovení možných rizik a s ohledem na výše uvedené faktory následně návrh buď standartního, či zcela specifického zásahu.  

Rozsah služeb v oblasti arboristiky:

OŠETŘENÍ DŘEVIN ŘEZEM

Během naší praxe jsme ošetřili tisíce stromů volné i urbanizované krajiny.

Výchovný řez

Z dlouhodobého hlediska se jedná o nejdůležitější zásah do koruny stromu. Výchovný řez je preventivním pěstitelským zákrokem, kterým se snažíme snižovat či eliminovat  růstová a vývojová rizika, která v budoucnu mohou znamenat pro ošetřovaný strom snížení jeho životaschopnosti či stability, a tím i ohrožení bezpečnosti provozu   v jeho bezprostředním okolí.

Cílem úpravy mladého stromu je zapěstování koruny, které je nezbytné pro založení správného tvaru a přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úpravou podchodné, podjezdné výšky, redukce koruny směrem k budovám, veřejnému osvětlení či jiným překážkám)

Zdravotní řez

Tento typ řezu je zaměřen na řešení zdravotního stavu stromu, odstraňují se větve suché, mechanicky poškozené, vitalitně oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované či napadené škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti (tlakové či kodominantní větvení), a to při zachování charakteristického habitu dané dřeviny.

Zdravotní  řez je nejčastějším typem ošetření dospělé dřeviny, jehož cílem je zachování vitality a dobrého zdravotního stavu stromu.

Bezpečnnostní řez   

Cílem bezpečnostního řezu je zajištění provozní bezpečnosti ve všech věkových kategoriích stromu. Ze stromu jsou  v první  řadě odstraněny suché větve s průměrem nad 3-5cm, odlehčí se větve se zřetelnými staticky významnými defekty, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost a větve zavěšené či zlomené.

Redukční řez

Jedná se o řez zaměřený  na redukci koruny, snížení jejího těžiště a stabilizace stromu, který lze dále rozdělit na několik kategorií (řez směrem k překážce, řez obvodový nebo sesazovací)

Tvarovací řez

Jedná se o řez v rámci výchovného řezu dřeviny nebo po dosažení žádané výšky a opakované v krátkém intervalu po celý život stromu.

ZALOŽENÍ BEZPEČNOSTNÍ VAZBY

Instalace bezpečnostních vazeb je v současné době jedním ze základních nástrojů k zajištění provozní bezpečnosti stromů, a to zejména v prostředí měst a obcí. Jedná se o stabilizaci korun stromů s výskytem některého z defektů (infekce kmene, přerostlá sekundární koruna či nestabilní tlakové větvení jako prevence a minimalizace možnosti statického selhání)

Bezpečnostní vazby jsou významným podpůrným nástrojem ke zvýšení odolnosti dřeviny proti zlomu, vyvrácení či ztrátě stability čímž zároveň prodlužují její životnost.

PAMÁTNÉ STROMY

Stromy již od nepaměti doprovázely lidská sídla, doprovázely návsí i náměstí, tvořily mezníky na hranicích pozemků, rozcestích, doprovázely  křížky a boží muka. Jsou nenahraditelnou součástí historických zahrad a městských parků, stromořadí a alejí vysazovaných podél komunikací.

Staré stromy se často pojí k historickým událostem, bájím a pověstem, spoluvytvářejí paměť místa a jsou svědectvím dávné minulosti. Jsou vysoce esteticky působivé a inspirativní.

K ošetření takových dřevin je vždy nutné přistupovat s ohledem na jejich vyjímečnost. U památných stromů se proto snažíme realizovat tzv. „přírodě blízký druh ošetření“, který plně respektuje životní pochody starých stromů, na ně vázaných organismů a vždy respektuje podmínky daného stanoviště. Cílem těchto zásahů je zvýšení provozní bezpečnosti, podpora fyziologické vitality a prodloužení životnosti stromu, aniž by došlo ke snížení jeho ekologické hodnoty.